Пояснения
 
За да се трасира един парцел е необходимо да донесете копие от актуална скица на вашият имот. Присъствието ви е необходимо по време на трасирането на парцела. Срока на трасиране на парцел и имот се извършва в рамките на 1 седмица след предоставянето на материалите. 
 
За издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, чл. 116 от ЗУТ с цел узаконяване на извършено строителство е необходимо да се предоставят следните документи:

протокол за линия и ниво подписани и подпечатани от необходимите служби, разрешение за строеж, Геодезическо заснемане на парцела преди проектирането на строежа и трасировъчен план на новопроектираната сграда в цифров вид.

 
За проектиране на сгради е необходимо:

скица-виза за проектиране, архитектурен проект на обекта в цифров вид и разпределение на кота ±0,00, след предоставената информация от геодезиста се изисква да изготви план за вертикално планиране и трасировъчен план на чупките на сградата.

 
За трасиране на сгради е необходимо да се дадат проектите в цифров вид и в срок до 3 работни дни ние ще извършим трасирането на осите.
 
За проверка на извършен обем земно-изкопни работи е необходимо да ни се предостави геодезическото заснемане на терена преди изкопните работи и ние да извършим заснемане на кота дъно на изкопа и да изчислим обема.
 
Геодезическото заснемане съдържа всички теренни и ситуационни подробности в и около конкретния имот.
 

Смени език